Informace o podmínkách

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, vyklízení, odvozu na sběrný dvůr apod. (dále jen „stěhování“). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli. Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Informace o dodavateli, kontaktní údaje
Obchodní název:  Jakub Sochora
Místo podnikání: Myslivecká 442, Chotěbuz, 735 61
Identifikační číslo: 87119323
Telefon: +420 775 947 809
E-mail: info@soku.cz
Webové stránky: www.soku.cz

Poptávka, objednávka služeb, potvrzení objednávky

Objednatel může dodavateli zaslat poptávku (nezávaznou objednávku) služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na www stránkách dodavatele nebo e-mailem či telefonicky. Dodavatel na základě poptávky napíše či ústně sdělí nabídku služeb včetně odhadu ceny.
Objednatel podává závaznou objednávku služeb stěhování dodavateli (dále jen „objednávka“) prostřednictvím telefonu, e-mailus nebo SMS nebo písemně (způsob doručení) a to nejpozději 48 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Za objednávku se považuje i telefonický rozhovor, kde objednatel jasně slovně potvrdí svůj zájem o stěhování v daném termínu za daných podmínek.
Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů sjednání, zpravidla totožným se způsobem zadání objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 24 hodin od doručení, případně jinak dle dohody obou stran.
Potvrzením závazné objednávky dodavatelem dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování (vzniká „zakázka“).

Zrušení zakázky objednatelem

Objednatel může svou závaznou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena dodavatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem před vyjetím do místa stěhování. Pokud dohodnuté stěhování či vyklízení objednatel nezruší a auto dodavatele i s dohodnutým počtem pracovníků dorazí na místo nakládky, bude objednateli naúčtována částka ve výši 10% z předem stanovené ceny objednané zakázky.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie, nečekaná a nepředvídatelná porucha auta, nehoda či onemocnění řidiče apod. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí může být nejdéle 3 hod. V opačném případě (dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod.) má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5 %.

Právo dodavatele na změnu ceny zakázky

Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky, pokud se zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednatelem v objednávce nebo se vyskytly překážky anebo situace, které nebylo možno předvídat.

Jsme otevřeni novým výzvám